Privacybeleid

C2Y hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houden met deze webshop zijn onderworpen aan de Belgische wet 25/05/2018 de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Algemeen

Met onderstaand privacybeleid willen we u op een transparante manier een inkijk geven in welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid.

De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

We vragen tevens ook uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we willen u hierop wijzen en deze ten alle tijde respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door C2Y verwerkt voor volgende doeleinde:

  • Om de overeenkomst die u hebt bij C2Y te kunnen uitvoeren
  • Het verwerken van bestellingen en meedelen van de status van bestellingen
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de doelstellingen die hierboven beschreven staan, kunnen wij de volgende persoonsgegevens bij u opvragen en bewaren:

  • Persoonlijke gegevens; (voor)naam, factuur- en/of leveringsadres, tel nr. en email
  • Persoonlijke kenmerken zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

We gebruiken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens die wij van u verkregen hebben, kunnen ook aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

Voor de verzending wordt samengewerkt met Bpost, voor de online betalingen met Mollie, enkel deze partijen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten zullen uw gegevens ontvangen.

Er zullen nooit persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen waarmee wij geen samenwerkingsovereenkomst hebben. Ook doorgeven van gegevens aan derden, zal enkel gebeuren indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kunt u ten alle tijde intrekken.

Tot slot worden er ook geen gegevens verstrekt aan partijen, gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn met een maximum van 5 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens maximaal te kunnen beschermen, heeft C2Y een aantal maatregelen genomen zoals:

  • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid is van toepassing op al onze systemen.
  • Medewerkers zijn geïnformeerd over belang van bescherming van persoonsgegevens.
  • Geheimhoudingsplicht voor alle personen die optreden namens C2Y
  • De maatregelen worden regelmatig aan een evaluatie onderworpen.

Klachten

Als u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om direct contact met ons op te nemen via mail: info@c2y.be. Ook hebt u altijd het recht om u te wenden tot de Privacy Commissie, die toezicht houdt op het gebied van privacy bescherming.

Vertrouwelijkheid van e-mails

Wij waken over de vertrouwelijkheid van uw berichten. De inhoud van naar ons verstuurde mails zal nooit aan derde kenbaar gemaakt worden.

Analytics informatie

Door het gebruik van analytische data meet C2Y het verkeer en gebruiksgedrag op de website. Deze tool verzamelt informatie die door je browser of mobiel apparaat wordt verzonden. Die informatie laat toe om te zien welke pagina’s je bezoekt en hiermee kan C2Y opvolgend zijn diensten optimaliseren. Deze informatie is niet terug te traceren tot individuele gebruikers.

Commerciële en marketingcommunicatie

De informatie die C2Y verzamelt, wordt gebruikt om rechtstreeks met je te communiceren. Het is mogelijk dat C2Y je e-mails met nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen toestuurt. Indien je deze mails niet langer wenst te ontvangen, kan je je uitschrijven met de link die je onderaan in elk van deze e-mails kan terugvinden. Je gegevens worden ook gebruikt voor het toesturen van bestellingen, orderbevestigingen en facturen van reeds gedane aankopen. Hieronder vallen ook ondersteuningen en offertes.

Wijziging privacy beleid

C2Y kan het privacy beleid wijzigen, hiervan zal dan een melding gemaakt worden op onze website.

Als klant van C2Y verklaart u weet te hebben van, en akkoord te gaan met dit privacy statement.